Ogólne zasady rozpatrywania reklamacji

  1. Pod pojęciem „reklamacji” rozumie się skierowane do Banku wystąpienie pisemne lub ustne, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank.
  2. Wniesienie reklamacji do Banku może nastąpić:
  • pisemnie, tj. osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej Klientów albo przesyłką pocztową; wykaz placówek Banku wraz z ich adresami dostępny jest na stronie internetowej http://www.bstychy.com.pl/,
  • ustnie, tj. telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w którejkolwiek z jednostek Banku, obsługującej Klientów,
  • w innej formie, jeżeli zawarta z Klientem umowa bądź przekazany mu przy zawieraniu umowy regulamin tak stanowi.

  3.  Klientów Banku w sprawach reklamacji mogą przyjąć po wcześniejszym umówieniu terminu w siedzibie Banku Prezes Zarządu lub Wiceprezes, a w Oddziale II Tychy i Oddziale Bieruń Kierownicy Oddziałów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a jeżeli Oddział czynny jest w innych godzinach – w godzinach pracy danego Oddziału.

  4.  Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

  5.  Z zastrzeżeniem punktu 6. poniżej, reklamacje rozpatruje się niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Banku. Gdy w sprawach szczególnie skomplikowanych (w tym wymagających współpracy z podmiotem zewnętrznym, np. bankiem zrzeszającym) brak jest możliwości załatwienia reklamacji w 30-dniowym terminie, do Klienta wysyła się informację, w jakim czasie reklamacja będzie załatwiona wraz z podaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagających ustalenia i spodziewanego terminu udzielenia ostatecznej odpowiedzi. Łączny termin rozpatrywania reklamacji nie może przekroczyć 60 dni. Do zachowania powyższych terminów, wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.

  6.  Odpowiedzi na reklamacje w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych Bank udziela w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Bank tych terminów jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a  w  przypadku  odpowiedzi  udzielonych  na  piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

   

  Informacja – pozasądowe rozwiązywanie sporów

   

  Masz pytania, potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami

  Do góry

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

  Developer tools

  ReD Responsive Framework version