Aktywa

Kasa, środki w Banku Centralnym       4 635 617,99 zł
Należności od instytucji finansowych        123 326 579,88 zł
Należności od Klientów i sektora budżetowego       165 941 896,09 zł
Dłużne papiery wartościowe        95 629 303,63 zł
Akcje i udziały w innych jednostkach        2 644 100,00 zł
Wartości niematerialne i prawne        6 426,75 zł
Rzeczowy majątek trwały        5 821 695,10 zł
Inne aktywa        1 037 607,31 zł
Rozliczenia międzyokresowe        850 235,23 zł
Aktywa razem        405 378 403,41 zł

 

Pasywa

Zobowiązania wobec instytucji finansowych        1 575 457,53 zł
Zobowiązania wobec Klientów i sektora budżetowego        363 220 574,18 zł
Fundusze specjalne i inne zobowiązania        1 480 545,03 zł
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów       168 143,42 zł
Kapitał podstawowy        604 000,00 zł
Kapitał zapasowy        32 568 559,75 zł
Kapitał rezerwowy        1 054 390,64 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny       1 269 260,13 zł
Rezerwy        1 695 154,37 zł
Wynik finansowy netto        3 177 271,96 zł
Pasywa razem        405 378 403,41 zł

 

Współczynnik wypłacalności

Poziom minimum regulacyjnego wynosi 8,00%   

    19,53%

 

 

Bilans

Sprawozdanie z badania

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version