Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w Sali Domu Przyjęć „Mirabelle” w Tychach ul. Paprocańska 86.

W przypadku obecności we wskazanym terminie mniejszej liczby uprawnionych do głosowania niż 50%, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie o godz. 15:30 i będzie ono mogło obradować oraz podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.

Sprawozdania zgodnie z porządkiem obrad, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał z załącznikami oraz opinia biegłego rewidenta z raportem, zostały wyłożone
w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Tychach, ul. Damrota 41.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tychach przedstawia porządek obrad Zebrania Przedstawicieli, jak niżej: 

1. Otwarcie Zebrania:
a) wybór Prezydium /przewodniczącego i sekretarza/
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Komisji:
a) Mandatowej
b) Uchwał i Wniosków
c) ds. Oceny Odpowiedniości.
3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
4. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
8. Zapoznanie się z opinią z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2018.
9. Przedstawienie propozycji najwyższej sumy zobowiązań.
10. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.
11. Rozpatrzenie kierunków działania na rok 2019.
12. Omówienie kierunków projektowanych zmian w statucie Banku Spółdzielczego w Tychach.
13. Zapoznanie się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania w Banku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych KNF”.
14. Określenie zakresu stosowania przez Bank „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych KNF”.
15. Ocena odpowiedniości członków RN oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
16. Ocena wdrożenia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zarządu i innych osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Banku (zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej w tej sprawie).
17. Dyskusja w sprawach opisanych w punktach od 6 do 16.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
d) przyjęcia najwyższej sumy zobowiązań,
e) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.,
f) przyjęcia kierunków działania na 2019 r.,
g) zakresu stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych KNF”,
h) oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
i) oceny wdrożenia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zarządu i innych osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Banku.
19. Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowej.
20. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy.

 

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version