Tarcza Finansowa 1.0 PFR

 

Wcześniejsze spłaty nieumorzonych kwot Subwencji Finansowej

 

 • W celu dokonania wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej, konieczny jest kontakt Beneficjenta z Bankiem i zadeklarowanie w formie przyjętej w Banku dla tego typu deklaracji (dyspozycji) chęci dokonania nadpłaty.
 • Deklaracja chęci wcześniejszej spłaty Subwencji Finansowej przez Beneficjenta powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty.
 • Wzór dyspozycji wcześniejszej spłaty Subwencji Finansowej mogą pobrać Państwo tutaj.
 • Minimalna kwota dodatkowej spłaty ze strony Beneficjenta, która może zostać uznana jako nadpłata powinna obejmować kwotę odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty Subwencji Finansowej.
 • Beneficjent musi w wypełnianej dyspozycji określić czy oczekuje wraz z nadpłatą zmniejszenia wartości kolejnych rat lub skrócenia okresu spłaty Subwencji Finansowej.
 • W przypadku braku deklaracji nadpłaty przez Beneficjenta, nadpłacone środki pozostają na Rachunku Spłaty i nie powodują zmiany Harmonogramu Spłat. Nadpłacone środki zostaną uznane na poczet spłaty kolejnych rat wynikających z Harmonogramu Spłat zgodnie z terminem ich spłaty.

 

 

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

 

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r. oraz na stronie PFR

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji – materiał przewodni dla Przedsiębiorcy prezentowany na stronie PFR
(w tym dokument Q&A, czyli najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami, a także materiały prezentowane podczas szkoleń)

 

 

ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR – WNIOSEK O UMORZENIE

TARCZA 1.0:

Pytania i odpowiedzi

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami dotyczącymi rozliczania oraz umorzeń subwencji z Tarczy Finansowej 1.0

 

 

 

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową 1.0 PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po Tarczy Finansowej PFR znajduje się tutaj >>

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można składać poprzez
system bankowości internetowej naszego Banku. Możliwość składania wniosków została uruchomiona w dniu 29 kwietnia 2020 roku
o godzinie 18:00. 

                  

<< Złóż wniosek – eBankNet >>                    << Instrukcja – eBankNet >>

<< Złóż wniosek – eCorpoNet >>                  << Instrukcja – eCorpoNet >>

 

Uwaga! W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe,
a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.
Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej
rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie Tarczy Finansowej PFR znajdują się tutaj >>

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (poniżej szczegóły).


Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (nie licząc właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa
  nie przekracza 2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro
  lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich
  suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.


Jak wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line
w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm).
Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem
systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów
np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków
(identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).
Po potwierdzeniu tych informacji obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej
wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji.
W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji.


Jak przygotować się do złożenia wniosku?

W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:

 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne),
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm,
  a także wyliczyć należną kwotę subwencji.

Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne,
ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie
i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo
opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br.
w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.


Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł
(średnio 70-90 tys. zł), a do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym wytycznymi:

 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec
dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.


Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może
wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności,
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.


Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.


Dodatkowe uwagi

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,
a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie
przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania

Klienci, którym Polski Fundusz Rozwoju przyznał subwencję w kwocie niższej od wnioskowanej, od dnia 18 maja br. mają możliwość odwołać się od tej decyzji i zawnioskować o różnicę, składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy należy złożyć w tym samym banku, w którym złożono pierwszy wniosek.

Ważne:

 • Wniosek odwoławczy można złożyć maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji
 • Wniosek może być złożony maksymalnie 2 razy
 • Jeśli otrzymano od PFR decyzję negatywną, nie można się odwołać – należy złożyć nowy wniosek.

 

Zakończenie przyjmowania wniosków

Zgodnie z założeniami Programu Tarczy Finansowej PFR, 31 lipca 2020 r. będzie ostatnim dniem na składanie wniosków o subwencję finansową.
W związku z powyższym, 1 sierpnia 2020 r. Klienci Banków nie będą mogli złożyć nowych wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Natomiast, każdy z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będzie mógł po 31 lipca br. złożyć ponownie wniosek celem otrzymania subwencji.

 

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version