Ogólne zasady rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków

 

 1. Definicje:
  1. reklamacja – skierowane do Banku wystąpienie pisemne lub ustne, w którym Klient, będący osobą fizyczną (w tym: konsumentem, przedsiębiorcą lub rolnikiem), zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank,
  2. skarga – skierowane do Banku wystąpienie pisemne lub ustne, w którym Klient, niebędący osobą fizyczną, zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank,
  3. wniosek – skierowana do Banku ustna lub pisemna propozycja ulepszenia organizacji Banku, usprawnienia jego pracy lub lepszego zaspokajania potrzeb Klientów.
 2. Wniesienie reklamacji, skargi lub wniosku do Banku może nastąpić:
  1. pisemnie, tj. osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej Klientów albo przesyłką pocztową; wykaz placówek Banku wraz z ich adresami dostępny jest na stronie internetowej http://www.bstychy.com.pl/,
  2. ustnie, tj. telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w którejkolwiek z jednostek Banku, obsługującej Klientów,
  3. w innej formie, jeżeli zawarta z Klientem umowa bądź przekazany mu przy zawieraniu umowy regulamin tak stanowi.
 3. Klientów Banku w sprawach reklamacji, skarg i wniosków mogą przyjąć po wcześniejszym umówieniu terminu w siedzibie Banku Prezes Zarządu lub Wiceprezes, a w Oddziale II Tychy i Oddziale Bieruń Kierownicy Oddziałów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a jeżeli Oddział czynny jest w innych godzinach – w godzinach pracy danego Oddziału.
 4. Reklamacje, skargi i wnioski rozpatruje się w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Banku.
 5. Gdy w sprawach szczególnie skomplikowanych (w tym wymagających współpracy z podmiotem zewnętrznym, np. bankiem zrzeszającym) brak jest możliwości załatwienia reklamacji w 30-dniowym terminie, do Klienta wysyła się informację, w jakim czasie reklamacja będzie załatwiona wraz z podaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagających ustalenia i spodziewanego terminu udzielenia ostatecznej odpowiedzi. Łączny termin rozpatrywania reklamacji nie może przekroczyć 60 dni. Do zachowania powyższych terminów, wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.
 6. Postanowienia pkt. 5 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do odpowiedzi na skargę i wniosek, przy czym łączny termin rozpatrywania skargi lub wniosku nie może przekroczyć 90 dni.

Masz pytania, potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version