Aktywa

Kasa, środki w Banku Centralnym        3 600 270,91 zł
Należności od instytucji finansowych        95 725 620,73 zł
                    Należności od Klientów i sektora budżetowego       164 111 518,74 zł
Dłużne papiery wartościowe        65 086 324,40 zł
Akcje i udziały w innych jednostkach        2 644 100,00 zł
Wartości niematerialne i prawne        35 445,32 zł
Rzeczowy majątek trwały        6 220 620,80 zł
Inne aktywa        1 739 966,14 zł
Rozliczenia międzyokresowe        540 797,22 zł
Aktywa razem        343 404 827,22 zł

 

Pasywa

Zobowiązania wobec instytucji finansowych        1 904 400,62 zł
Zobowiązania wobec Klientów i sektora budżetowego        304 115 781,59 zł
Fundusze specjalne i inne zobowiązania        1 852 172,27 zł
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów        235 756,73 zł
Kapitał podstawowy        686 000,00 zł
Kapitał zapasowy        24 098 598,38 zł
Kapitał rezerwowy        1 054 390,64 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny        241 467,94 zł
Rezerwy        533 483,01 zł
Wynik finansowy netto        2 679 653,16 zł
Pasywa razem        343 404 827,22 zł

 

Współczynnik wypłacalności

Poziom minimum regulacyjnego wynosi 8,00%   

    16,59%

Do góry

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version