BILANS BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TYCHACH

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

 

AKTYWA

Kasa, środki w Banku Centralnym        4 418 145,58 zł
Należności od instytucji finansowych        58 639 864,20 zł
                    Należności od Klientów i sektora budżetowego        168 423 704,38 zł
Dłużne papiery wartościowe        74 363 660,52 zł
Akcje i udziały w innych jednostkach        2 051 600,00 zł
Wartości niematerialne i prawne        52 086,20 zł
Rzeczowy majątek trwały        2 728 798,24 zł
Inne aktywa        5 313 635,71 zł
Rozliczenia międzyokresowe        846 324,42 zł
Aktywa razem        321 537 838,64 zł

 

PASYWA

Zobowiązania wobec instytucji finansowych        161 992,88 zł
Zobowiązania wobec Klientów i sektora budżetowego        271 354 877,84 zł
Fundusze specjalne i inne zobowiązania        1 559 604,62 zł
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów        13 879 937,08 zł
Kapitał podstawowy        869 600,00 zł
Kapitał zapasowy        23 261 622,77 zł
Kapitał rezerwowy        1 054 390,64 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny        - 648 157,22 zł
Rezerwy        537 755,38 zł
Wynik finansowy netto        - 108 662,46 zł
Pasywa razem        321 537 838,64 zł

 

Współczynnik wypłacalności

Poziom minimum regulacyjnego wynosi 8,00%   

    15,80%

 

 

Dodatkowe informacje do pobrania:

- Bilans Banku Spółdzielczego w Tychach za 2015 rok

Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta za 2015 rok

- Raport z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

» Aktualności
27 czerwca 2017 r.
Informacja o przystąpieniu do Systemu Ochrony Instytucjonalnej Zrzeszenia BPS
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010