BILANS BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TYCHACH

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

 

AKTYWA

Kasa, środki w Banku Centralnym        3 741 953,04 zł
Należności od instytucji finansowych        66 156 106,89 zł
                    Należności od Klientów i sektora budżetowego       176 786 993,15 zł
Dłużne papiery wartościowe        64 182 848,60 zł
Akcje i udziały w innych jednostkach        2 486 600,00 zł
Wartości niematerialne i prawne        33 743,85 zł
Rzeczowy majątek trwały        6 477 900,74 zł
Inne aktywa        4 226 889,34 zł
Rozliczenia międzyokresowe        742 832,13 zł
Aktywa razem        329 035 901,75 zł

 

PASYWA

Zobowiązania wobec instytucji finansowych        391 032,06 zł
Zobowiązania wobec Klientów i sektora budżetowego        283 684 162,34 zł
Fundusze specjalne i inne zobowiązania        2 293 639,80 zł
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów        9 489 383,85 zł
Kapitał podstawowy        806 000,00 zł
Kapitał zapasowy        23 153 000,31 zł
Kapitał rezerwowy        1 054 390,64 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny        - 823 189,33 zł
Rezerwy        419 332,01 zł
Wynik finansowy netto        945 598,07 zł
Pasywa razem        329 035 901,75 zł

 

Współczynnik wypłacalności

Poziom minimum regulacyjnego wynosi 8,00%   

    13,97%

 

 

Dodatkowe informacje do pobrania:

- Bilans Banku Spółdzielczego w Tychach za 2016 rok

Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta za 2016 rok

- Raport z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

» Aktualności
15 maja 2018 r.
Godziny otwarcia placówek 1 czerwca 2018 r.
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010