Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty Banku Spółdzielczego w Tychach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny – w razie upadłości banku – wypłaca Klientom środki gwarantowane.


Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów (
środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz należności wynikające z innych czynności bankowych) zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Aktualna lista banków objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie Funduszu: www.bfg.pl


Kogo obejmuje system gwarancji?

Ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 

Czyje depozyty nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
  • kadry zarządzającej danym bankiem oraz jego głównych właścicieli.


Czy gwarancjami objęte są środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe, jak i walutowe. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.


W jakim terminie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki?

Rok 2011 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy termin wypłaty środków gwarantowanych – skrócony do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.


Jaka jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez Fundusz?

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.


Jaka jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?

Bank, którego działalność została zawieszona, sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie, miejscu i terminie wypłat środków gwarantowanych. Wówczas po ich odbiór będzie można zgłosić się z dokumentem tożsamości. Środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.


Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Tak, środki te nadal stanowią wierzytelność deponenta wobec banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwoty te można będzie odzyskać w wyniku podziału majątku banku w ramach postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nabywca przejmuje zobowiązania z tytułu rachunków bankowych.


Stan prawny obowiązujący od 30 grudnia 2010 r.Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć tutaj >>


Dane kontaktowe BFG:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800-569-341
Telefon: 22 58-30-700, 22 58-30-701
Fax: 22 58-30-589
e-mail: kancelaria@bfg.pl 

» Aktualności
10 października 2017 r.
Elektroniczna ewidencja VAT
 Facebook |   RSS |   Mapa serwisu |  Kariera |  Zastrzeżenia prawne |  Polityka prywatności |  SWIFT: POLUPLPR |  Infolinia: 32 324 83 33
Serwis należy do Banku Spółdzielczego w Tychach | Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2010